• BNO

我都唔贊成做太空人,但係我都明白有啲人真係迫於無奈。

要出個post插啲太空人有幾難,不過其實我覺得唔使二元分立去睇太空人究竟係啱定唔啱嘅,過得嚟,梗係一家人齊齊整整好啦,但係真係唔係人人都有一百幾十萬儲蓄可以做buffer。

如果能力許可嘅,梗係一家人一齊過啦,但喺破釜沉舟以外,其實都有人需要循序漸進。坦白講,喺道德上,做太空人又唔係攞福利,都係喺香港賺錢貢獻返英國啫,唔會差過諗住過嚟投資買樓做HMO吖。不過係會對家庭唔好,尤其有小朋友嘅話,所以呢一個一定唔係長遠嘅辦法,只不過係個短嘅過程。

如果大家淨係太空人呢個問題上邊都要批鬥同分化嘅話,咁一啲已經係英國嘅香港人,之前辛辛苦苦用盡唔同辦法過咗黎嘅香港人(包括我),係咪又要批鬥而家攞BNO過嚟嘅free rider? 雖然而家好多英國嘅香港人group度一樣批鬥緊⋯香港人喺過去果幾年,重分化得唔夠咩。

可能喺英國住得耐,個人都會變左膠,但係作為一個移民,喺英國你冇得唔左。Anyway,講清楚,我唔係支持大家做太空人,只不我覺得冇需要批鬥其他人啫,唔係人人好似你咁好彩㗎。

***英國政府係BNO Visa上,喺容唔容許有太空人呢樣嘢都未有詳細準則㗎,大家留意清楚喇。
******************** Subscribe埋我哋YouTube啦 https://www.youtube.com/channel/UC2iopFfC14r08zMAQZnPLaA

follow埋我哋嘅Instagram啦 https://www.instagram.com/bnoliveuk/

過往嘅實用性資訊post可以睇呢個site http://www.bnoliveuk.com

******************** 我哋喺英國真係好鍾意飲酒,可以支持下我哋,請我地飲杯嘢呀 https://ko-fi.com/bnoliveuk

#BNO #BNO平權 #移民英國 #太空人 #英國左膠

25 views0 comments